Kieskompas – onderbouwing

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners via Kieskompas kijken welke partij het beste bij hen past. Omdat niet alle onderbouwing voor de stellingen in ons verkiezingsprogramma is te vinden publiceren we hierbij een aantal korte blogs waarin we ons standpunt toelichten.

Stelling 1 Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten – Neutraal

Het armoedebeleid in onze gemeente is al ruimhartig, meer geld is dan niet de oplossing. De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting vergt een integrale aanpak want er is vaak meer dan een enkele reden dat iemand – soms tijdelijk, soms langdurig – de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Zo kunnen schulden, onverwacht baanverlies, verandering in het gezin of gezondheid een rol spelen.

Gemeenten hebben de regiefunctie bij de aanpak van armoede. Zij staan het dichts bij de mensen, hebben zicht op werkgelegenheid en sociale mogelijkheden. Door zaken meer lokaal te organiseren en lokaal op te pakken kunnen we mensen veel beter helpen.

Stelling 2 De gemeente moet meer geld uitgeven aan schuldhulpverlening – Mee Eens

Schulden zijn voor veel mensen vaak een probleem om mee te doen in de samenleving. Mensen met problematische schulden moeten daarom ruimhartig worden toegelaten in schuldhulpverleningstrajecten. Het is belangrijk dat de deur van deskundige schuldhulpverlening wijd open staat voor een persoonlijk gesprek. De drempel moet laag en toegankelijk zijn anders haken vele op voorhand af. Daarnaast zijn instrumenten als Schuldhulpmaatjes zijn van grote waarde. Als vrijwilligers bieden zij hulp bij het op orde stellen van financiële zaken.

Stelling 5 Meer bedrijven mogen zich vestigen in buitengebied, ook al gaat dat ten koste van groen – Niet mee eens

Wij vinden dat er in Molenlanden voldoende bedrijventerreinen moeten zijn voor lokaal ondernemerschap. Echter, we zien ook dat er op dit moment nog leegstand is en ruimte op huidige bedrijventerreinen. Daarom vinden wij dat eerst die mogelijkheden nog benut moeten worden voordat er nieuwe bedrijventerreinen bij moeten komen.

Stelling 6 Agrarische bedrijven in het buitengebied mogen uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van groen – Niet mee eens

Dijken, weilanden, sloten, rivieren en pittoreske dorpjes zijn kenmerkend voor onze gemeente. Voor veel inwoners een belangrijk onderdeel van het woongenot. En letterlijk de bron van veel mooie agrarische producten. En daar mogen we trots op zijn, want geen enkele agrarische sector in de wereld heeft zo weinig impact op het milieu als in Nederland. Maar dat vraagt wel voortdurende inspanningen om het zo te houden. Daarom mogen agrarische bedrijven uitbreiden, maar niet ten koste van de natuur.

Stelling 9 In Molenlanden moeten meer koopwoningen worden gebouwd, in plaats van sociale huurwoningen – Mee eens

Bouwen en wonen dient hoog op de agenda te staan de komende 4 jaar in Molenlanden. Wij van Doe mee! Molenlanden vinden dat de colleges hier de afgelopen jaren veel te weinig aan hebben gedaan. In Giessenlanden is er volop geïnvesteerd in voorzieningen (lees dorpshuizen) maar men vergat daarbij dat die voorzieningen gebouwd worden voor de inwoners. Die moeten dus wel de mogelijkheid hebben om hier te kunnen wonen.
Daarom vindt Doe mee! Molenlanden dat er een veel actiever woningbeleid ontwikkeld dient te worden waarbij er ingespeeld wordt op de behoefte b.v. seniorenwoningen! Maar ook inspelen op de behoefte die er met name is bij de jongeren, die op zoek zijn naar goedkope betaalbare woningen.

Stelling 11 Voor milieumaatregelen mag een belastingverhoging plaatsvinden – Helemaal mee eens

We staan voor een enorme opgave om onze levenstijl zo te veranderen dat we duurzamer en beter met de wereld omgaan. We merken de gevolgen van de klimaatverandering bijna iedere dag. Het wordt steeds warmer, het regent onregelmatiger en harder, etc… Willen we ook in Molenlanden droge voeten houden zullen we hier met elkaar keihard aan moeten worden. Als gemeente willen we hier een stimulerende en faciliterende rol in spelen. Maar gezien de opgave kan het nodig zijn om hardere maatregelen, zoals een belastingverhoging, te treffen.

Stelling 17 Het rijksbudget voor WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) mag niet voor andere typen zorg gebruikt worden – Mee eens

We ontvangen vanuit het Rijk geld voor de uitvoering van de WMO. Wij vinden dat dit geld besteed moet worden aan goede zorg voor onze inwoners en niet aan de uitvoering van andere zorgtaken. Het Rijk moet gewoon voldoende budget aan gemeenten geven voor de uitvoering van al haar zorgtaken.

Stelling 19 De gemeente moet extra geld uittrekken voor het open houden van voorzieningen in kleine dorpen, ook al is er daardoor minder geld voor de grotere dorpen – Neutraal

Leefbaarheid van de dorpen en stad in Molenlanden kost nu eenmaal geld, zo vinden wij het belangrijk dat scholen open blijven en het verenigingsleven wordt ondersteund. Hierbij is elke plaats even belangrijk en hoeven de kleintjes geen plaats te maken voor de groten. De inwoners bepalen de behoeftes voor de voorzieningen en Doe mee! roept hen ook op om creatief om te gaan met de middelen. Leefbaarheid hoeft de gemeente namelijk niet persé meer geld te kosten.

Stelling 21 De gemeente moet strenger optreden tegen keten zonder vergunning waar jongeren alcohol drinken – Niet mee eens

Het is juist fijn, dat er plekken zijn waar de jongeren bij elkaar komen en plezier kunnen hebben. De keten staan meestal op plekken waar geen overlast is voor omwonenden en optreden zorgt ervoor, dat de jongeren naar andere plekken zoeken en de straat op gaan. Doe mee! vindt het gebruik van alcohol een kwestie van gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid van de jongeren zelf en de ouders. Er is een grens en daar moeten jongeren zeker op aangesproken worden, maar laten we de generatie van de toekomst niet gaan betuttelen.

Stelling 22 In Molenlanden moet jeugdhulp door lokale organisaties worden uitgevoerd, ook als dat duurder is – Neutraal

De kwaliteit van de zorg staat voorop. Jeugdhulp moet altijd als het enigszins mogelijk is dicht bij huis uitgevoerd worden door lokale organisaties. Bij specialistische hulp is dit niet mogelijk en moet extern zorg ingekocht worden.

Stelling 24 De regels voor de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) moeten versoepeld worden, zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken – Niet mee eens

Iedereen die in aanmerking komt voor WMO zorg kan dit nu betrekken conform de huidige regels. Versoepeling van de regels zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken is dus niet nodig.

Stelling 27 Fietsers moeten altijd voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer – Niet mee eens

Veel van onze inwoners werken buiten de gemeentegrenzen. Bereikbaarheid met de auto van onze dorpen en stad zijn daarom erg belangrijk. Om fietsers de ruimte te geven kan er daarom beter geïnvesteerd worden in betere fietsvoorzieningen in onze gemeente.

Stelling 28 In de dorpen moeten meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar groen – Mee eens

Parkeerproblematiek is een groot probleem in veel van onze dorpen, omdat veel woonwijken niet berekend zijn op het huidige autobezit. Voor veel inwoners is dit een grote ergernis. Waar mogelijk moet dus gezocht worden naar meer parkeerplaatsen. Wij zijn dan wel voorstander om op andere plaatsen te investeren in meer of beter openbaar groen.