Wij zijn een nieuwe beweging die krachten bundelt en open staat voor iedereen die dat wil en kan. We zijn modern en lokaal, van en voor de mensen uit de dorpen en kernen.

Doe mee! Molenlanden

Onze vereniging is opgericht op 11 mei 2018 en heeft sindsdien gewerkt met een interim bestuur bestaande uit de bestuursleden van de oprichtende partijen. Echter vanaf 24 mei 2019 hebben onze leden in een Algemene Leden Vergadering een nieuw en definitief bestuur gekozen, dat is samengesteld uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Jan van Heukelum
Secretaris: Chris den Haak; correspondentieadres: Putstraat 2, 2959 CA. Streefkerk
Penningmeester: Dick de Wit
en de algemene bestuursleden: Cees Heiden en Adrie Beumken

Bestuursleden werken pro deo.

Wij bewegen ons in het publieke domein en daarom hechten wij aan transparantie. Wilt u meer weten hoe wij als Doe mee! Molenlanden onze vereniging hebben georganiseerd, klik dan op één van de volgende documenten:

Statuten Doe mee! Molenlanden
Beleidsplan Doe mee! Molenlanden (v1.2)
Huishoudelijk reglement DoeMee! Molenlanden
Jaarrekening Doe mee! Molenlanden 2021
Privacybeleid Doe mee! Molenlanden december 2019
Standaard publicatieplicht ANBI Algemeen

Het jaarverslag 2021 is op 13 april 2022 akkoord bevonden door onze Kascontrolecommissie bestaande uit de leden Berend Buddingh en Arco Bikker.
Op de ALV van 8 juni jl. heeft het bestuur de jaarrekening 2021 toegelicht en ook het financieel beleid om ieder jaar voldoende reserve op te bouwen voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in 2022 volgens plan gerealiseerd en zelfs overtroffen dankzij de donaties van vele leden. Met het oog op de te verwachten prijsstijgingen tot 2026 is de afdracht van raadsleden en wethouders met 10% verhoogd. Aan behoud en aanwas van leden hecht Doe mee! groot belang, zodat de jaarlijkse ledencontributie gehandhaafd blijft op €25. De aanwezige leden hebben hiermee ingestemd en het bestuur finale décharge verleend.

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Als belangstellende is dat gratis. Wilt u echter kunnen meebeslissen, bestuurslid worden, of heeft u politieke ambities dan is aan het lidmaatschap een jaarlijkse contributie van €25 verbonden. Jeugdleden tot en met 24 jaar hebben alle rechten, maar zijn vrijgesteld van deze betalingsverplichting. Wilt u ons (alleen) financieel steunen, dan kan dat natuurlijk altijd. Met ingang van 5-11-2018 is aan onze vereniging de ANBI-status toegekend; uw gift en contributie zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening: NL06 RBRB 0706 6330 91 tnv: DOE MEE MOLENLANDEN
KvK nummer: 71639489
RSIN/Fiscaal nr: 858792941

Meld je aan en Doe mee!