Doorpakken naar de rondweg

Ik ben trots op mijn collega raadsleden van Molenlanden in het besluit en de afwegingen voor het vrachtwagenverbod op Sluis in Groot-Ammers. Gisteren mochten we kiezen voor de inwoners van Groot-Ammers. Dat voelde als een keuze tegen de ondernemers, die dit verbod in hun portemonnee gaan voelen. Ik voelde de maatschappelijke last op mijn schouders. Als er een escape was geweest, dan had ik ze die graag gegund. Maar het was hier de keuze voor de één en tegen de ander.

Niet helemaal, want de in actie gekomen ondernemers maakten één ding duidelijk: we moeten nu doorpakken naar de rondweg voor het doorgaande verkeer. Want die gaat een permanente oplossing bieden. 40 jaar lang durfden mijn voorgangers in de raad van Groot-Ammers, Liesveld en Molenwaard geen keuze te maken. Waarom? Zou het zijn, omdat het dorp tot op het bot verdeeld is over de mogelijkheden? Dat bleek gisterenavond maar weer. Er is een werkgroep, een bewonerscommissie, een Industrieschap en er zijn individuele ondernemers en inwoners. Met wie ga je het juiste gesprek aan? Om gek van te worden.

De ondernemers gingen met een kater naar bed. De inwoners van Sluis deden een vreugdedansje op gepaste afstand. En ik ben trots op mijn collega raadsleden. Met hen durf ik een keuze te maken voor de rondweg. Ondernemers bedankt. Jullie hebben gisteren weer benadrukt hoe urgent die vervolgstap is.

Wilma de Moel.
Raadslid Doe mee!

Experiment met verzelfstandiging Giessenlandse zwembaden en voetbalverenigingen is voorbij.

Door: Berend Buddingh’

Afgelopen donderdag, 15 oktober 2020, behandelde de raadscommissie Samenleving, Duurzaamheid, Bedrijfsvoering van de gemeenteraad van Molenlanden het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid. Een uitermate belangrijk onderwerp omdat hier onder andere gesproken werd over de harmonisering van de wijze van eigenaarschap, onderhoud en subsidiëring van het gemeentelijk vastgoed en de verschillende culturele en sportieve complexen die er binnen de gemeente zijn. Het gaat dus over de dorpshuizen, sportzalen, sportvelden en zwembaden. Het is een onderwerp dat iedereen aangaat.

Aan het einde van de avond, waarin we een uitermate betrokken wethouder Bram Visser mochten aanschouwen, was de conclusie duidelijk: de door het College geformuleerde zeven uitgangspunten worden raadsbreed onderschreven en het ‘experiment’ met de verzelfstandiging van de zwembaden en voetbalverenigingen in voormalig Giessenlanden is mislukt en komt ten einde. Zowel de onderzoekers/adviseurs als het College komen tot de conclusie dat het onmogelijk voor de zwembaden en voetbalclubs is om hun accommodaties te onderhouden met de indertijd gegeven bruidsschat. Het vermeende idee dat de Giessenlandse clubs en zwembaden in ongekende weelde leven werd duidelijk genuanceerd. Wat betreft Doe mee! heeft de wethouder nog zo’n 14 maanden de tijd om het opnieuw te regelen en dit keer goed en voor onbepaalde tijd. Vanaf 2022 kunnen de zwembaden en voetbalverenigingen in voormalig Giessenlanden weer een beroep doen op de gemeente.

Grote misvatting is dat het hier om vrij te besteden subsidie gaat. Een bijdrage betreft onderhoud. Daarvoor waren de bruidsschatten indertijd ook bedoeld. Wat betreft de zwembaden mag het een kunststukje genoemd worden dat deze nog steeds open worden gehouden, maar de tijd van groot onderhoud en renovatie komen met rasse schreden dichterbij en de nood is daarom aan de man. Voor de voetbalclubs geldt nagenoeg hetzelfde, ook daar was de bruidsschat bedoeld voor groot onderhoud en renovatie, maar de onderzoekers maken nog eens fijntjes duidelijk dat slechts 45% van de noodzakelijke middelen beschikbaar werd gesteld.

Voor het vinden van een oplossing kan in ieder geval gekeken worden in de richting van voormalig Molenwaard. De (meeste) voetbalverenigingen huren hier van de gemeente en kunnen door eigen werkzaamheden een groot deel van die huur terugverdienen (ca. 75%). Belangrijk verschil is echter dat het jaarlijks groot onderhoud en de kostbare cyclische renovatie van de velden (10 jaar) voor rekening van de verhuurder vallen. Vanuit dit perspectief, groot onderhoud en renovatie voor rekening gemeente, zal de oplossing gevonden kunnen worden. Het college is aan zet.

Bijdrage eerste termijn, donderdag 15 oktober 2020, commissie Samenleving.

Voorzitter,

De grondslag voor dit beleid wordt gevormd door een lijvig en ons inziens volledig onderzoek. Er wordt vaak gemopperd op dure bureaus en nutteloze onderzoeken, maar we zullen moeten erkennen dat hier een degelijk stuk werk ligt, dat glashelder maakt waar we het over hebben, wat de status is van de verschillende objecten en locaties en welke keuzes we kunnen en moeten maken.

En vanuit de drie genoemde belangen (gelijke monniken, gelijke kappen, evenwicht in vraag en aanbod, ambitieus als het gaat om bewegen, sport, ontmoeten en participatie) onderschrijven wij de 6 uitgangspunten van het college. Waarbij wij wel de volgorde anders prioriteren. Want, voorzitter, de kernen, waar natuurlijk bedoeld worden de dorpen en één stad, die moeten in dit beleid leidend zijn. In het dorp ligt de kracht van de samenleving en als we dat erkennen, gaan we niet aan die kracht sleutelen. Dus ja, dan hebben we veel voetbalclubs, tennisverenigingen, dorpshuizen, zwembaden en nog meer. Maar dat is onze basis, dat is het uitgangspunt. Daar halen we niets vanaf. Laat het daarom onomwonden horen: ieder voetbalveld, ieder dorpshuis, iedere tennisbaan, ieder zwembad, ieder korfbalveld het is er en het blijft. Geef de verenigingen en vrijwilligers die zekerheid. Want waar de vrijwilligers zorgen voor de smeerolie van de dorpssamenleving, vormen de collectieve accommodaties, ons maatschappelijk vastgoed het motorblok van die samenleving. En deze visie omarmt dit. Want was het een paar jaar geleden nog usance om de markt zijn werk te laten doen en te sturen op economisch rendement, u omarmt nu de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid, u staat naast en met uw inwoners, Molenlanden heeft de neo-liberaal achter zich gelaten. Mijn complimenten, in het bijzonder voor deze wethouder.

Wat we onderschrijven, zullen we hier, ook omwille van de spreektijd, niet herhalen. Doe mee! wil nog een tweetal punten benoemen.

  1. U wilt meer zeggenschap. Dat is een goede zaak. We ondersteunen dit van harte, maar vragen ons wel af hoe u dit denkt te realiseren. We zien mogelijkheden, zeker, maar hoe gaan we om met de verzelfstandigde beheerders als de Tilgroep en Optisport. Hoe gaan we nu eindelijk zorgen dat organisaties als deze daadwerkelijk met de inwoners meedenken en meedoen? Zolang de Tilgroep trots is op het rendement wat men haalt uit de beleggingen vanuit de verzelfstandigingsbijdrage, terwijl men ageert tegen lokale feestjes in sportkantines, dan begrijpt men niets van maatschappelijk ondernemen. Hoe gaat u daar meer zeggenschap over krijgen, wethouder?
  1. En dan de voetbal. Wellicht een hoofdpijndossier. Onvergelijkbare grootheden. Te veel verschillen in Molenlanden. En toch gaat u de uitdaging tot harmonisatie aan. Dat vinden wij moedig en te prijzen. En we zullen u zeggen wanneer u klaar moet zijn met de klus: 1 januari 2022. Want dat is de datum dat de Giessenlandse voetbalverenigingen weer een beroep kunnen doen op de gemeente.

Laat ik duidelijk maken hoe wij tot deze rekensom komen. Waarbij belangrijk is om te weten dat voor 2015, eind jaren 90 vorige eeuw, de Giessenlandse voetbalverenigingen al voor de eerste keer verzelfstandigd waren. Vanaf die tijd ontving men, tegenover een symbolische huur, een jaarlijkse onderhoudssubsidie per veld. Daar moest men alles, klein en groot onderhoud en renovatie, voor doen. En hoewel die subsidie niet voldoende was, en er nauwelijks gespaard kon worden voor renovatie van de velden, werd er niet geklaagd.

Er was geen enkele voetbalvereniging die voor een tweede keer wilde verzelfstandigen. Er was wel een gemeentebestuur dat wilde centraliseren. Eén voetbalclub in heel Giessenlanden. Op een nieuw complex, financieel ondersteund door de gemeente. VVAC als voorbeeld. Er was maar één vereniging die dat overwoog. Maar de voorzitters van Arkel, Schelluinen, Peursum en Noordeloos waren mordicus tegen. De voetbalclub als motorblok van de dorpssamenleving. En met zijn vijven kozen ze vervolgens voor de weg vooruit. Goed college, als u van ons af wilt, prima, maar dan wel met een echte bruidsschat. En de gemeente hapte toe.

Uit het externe onderzoek in die jaren volgde vervolgens een noodzakelijk bedrag van 8,2 miljoen euro voor max 15 jaar. De gemeente bood uiteindelijk 3,7. En de clubs accepteerden.

En nu, anno 2020 blijkt dit onhoudbaar. Logisch. Met 45% van de benodigde middelen, ga je niet 100% scoren. En ga je dat ook niet 15 jaar volhouden. Het rapport onderschrijft dit. 45% van 15 jaar is 6,75 jaar, afgerond naar boven 7, vanaf januari 2015 is dat tm 31 december 2021. Kortom, wethouder, u heeft nog 14 maanden om tot een oplossing te komen. Dat gaat u lukken, want echt, de verschillen zijn kleiner dan u denkt.  Met één richtinggevende suggestie: begin dit keer met denken vanuit Molenwaard. Laat dat het leidend principe zijn. Huur, zelfwerkzaamheid, groot onderhoud, renovatie. En bedenk één ding: Molenlanden is wat betreft sportaccommodaties aanzienlijk voordeliger uit dan de rest van Nederland. 33 euro per inwoner tegenover 45 euro. Ondanks 11 voetbalclubs, 8 tennisverenigingen, een korfbalvereniging en zes zwembaden. U heeft ruimte.

Huizen, huizen, huizen!

Bijdrage van Ruud van Rijn over de Woonvisie Molenlanden, dinsdag 13 oktober 2020.

‘Bij de start van dit college is er een rondgang geweest in alle dorpen en Nieuwpoort.

Met als doel input op te halen voor ons samenlevingsprogramma. In welke kern we ook kwamen Wonen werd prominent genoemd. Er werden voorbeelden genoemd zoals de jeugd verlaat onze dorpen, een roep om betaalbare woningen en voor ouderen zijn er geen woningen, kortom, men wil huizen, huizen, huizen.

Daarom wordt en werd er door velen uitgekeken naar de woonvisie. Met belangstelling hebben we het stuk gelezen. Het is gebaseerd op een zeer uitgebreid onderzoek, waarbij er ook gekeken is naar ontwikkelingen en behoeften per kern. Dat waarderen we, omdat elke kern zo haar eigen woonbehoefte heeft. Complimenten voor het stuk!

Complimenten

Ook complimenten ten aanzien voor het complete beeld. Verschillende thema’s komen naar voren en geen doelgroep wordt hierbij, volgens Doe mee!, over het hoofd gezien. Ook fijn dat er gekeken is naar het leefbaar en vitaal houden van de kernen. Het één

heeft uiteraard veel te maken met het ander. Complimenten ook aan de wethouder die nu een visie voor de komende 10 jaar neerlegt, maar ook voor het verder oppakken van plannen die er al lagen. Er wordt weer gebouwd in Molenlanden. Kijk naar Nieuw Lekkerland, Langerak, Hoornaar en zelfs in Giessenburg krijgt men het geluid van heien weer te horen!

Woningbouwversneller

Nog even een paar specifieke punten:

We zijn enthousiast over de woningbouwversneller! We vinden dit een goed plan.

Wonen blijft een terugkerende kernvraag en prima als we daarin willen faciliteren

en investeren.

Hoe gaan we om met de sociale woningbouw? 42% van de woningen in de sociale

sector raken we niet kwijt aan de eigen inwoners. Waarom moeten er dan toch

nog 225 woningen bij in deze sector? En zijn dit alleen levensloopbestendige

woningen voor ouderen? Gaan de corporaties aan sloop/nieuwbouw doen? Gaan

ze verkopen? Doe mee! is niet overtuigd van de noodzaak tot meer sociale

woningbouw. Toon dus die noodzaak aan.

Woonwagenkamp Arkel

Doe mee! is blij met de beëindiging van het landelijk uitsterfbeleid betreffende

woonwagenkampen. Daarmee is de toekomst van ons Woonwagenkamp Arkel

gegarandeerd. Woonwagenkampen komen vaak negatief in het nieuws . Echter

het woonwagenkamp Arkel en de families Assendorp en Van Dooren horen thuis in dit dorp. Mooi dus dat dit de gemeente de mogelijkheid biedt tot uitbreiding. Pak dit

voortvarend op. Uit een kleine peiling van de heer Piet Assendorp op facebook

blijkt dat ook het dorp achter zo’n voorstel staat.

Positief zijn we dat betaalbaarheid in de sociale sector boven duurzaamheid gaat.

Duurzaamheid is niet aan de elite-gebonden, duurzaamheid is wel makkelijker

voor de betere inkomens. Dus daar ligt een opdracht voor corporaties die niet

zomaar afgeschoven mag worden op de huurders.

Tinyhouses

In de visie wordt positief gesproken over Tinyhouses. Prima, we blijven dit wel

kritisch volgen en we zijn straks benieuwd naar de evaluatie. Het is nu nog te

vroeg maar straks willen wel weten welke groep vestigt zich nu in zo’n tiny house

en waar komen die mensen vandaan.

Per kern is er gekeken wat er gerealiseerd dient te worden de komende 10 jaar.

Daarbij worden type woningen genoemd en verschillende doelgroepen. Wij als

Doe mee! vinden dat een uitstekend uitgangspunt. Wij zijn echter benieuwd naar de volgende stap. Nu we dit hebben geconstateerd wat wordt er daadwerkelijk gerealiseerd, welke stappen worden hiervoor vervolgens gezet en welk stappenplan hoort daarbij?

Maar in zijn geheel kunnen wij niet anders dan herhalen: wethouder Bikker, u bent goed bezig, houd het tempo erin!’

“Tegenstanders met een andere mening moeten met goede argumenten komen om mij van het tegendeel te overtuigen”

De zaterdag van is een serie portretten van de mensen van Doe mee! Molenlanden. We zitten we aan de keukentafel in Hoornaar bij ons 19-jarige burgerraadslid Jarith Verhagen. Niet op zaterdag, want dan werkt ze als gastvrouw bij de KIA-garage in Waddinxveen.

Paspoort
Geboren: op 22 februari 2001 in Wijngaarden
Woonplaats: Opgegroeid in Groot-Ammers, woont nu in Hoornaar
Gezin: Woont samen met vader Jan, moeder Debby met jongere zus Bodhi. Heeft een relatie met Jelle Versluis
Werk: Student Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Bijbaan als gastvrouw bij KIA-garage in Waddinxveen en bij restaurant Piazza Della Vita in Hoornaar
Vrije tijd: tot 3 jaar geleden altijd paardrijden. Nu jongerenplatform  Young4waard en burgerraadslid Doe mee!

Hoe ben je zo bij Doe mee! terecht gekomen?

“Ik heb bijna mijn hele leven in Groot Ammers gewoond en op school gezeten. Ik zat op de Havo in Schoonhoven in de klas bij Rik, de zoon van Wilma de Moel. Toen mijn mentor tijdens de diploma-uitreiking vertelde, dat een toekomst in de politiek mijn droom was, kwam de vraag al snel of ik mee wilde doen met de verkiezingscampagne. Zo kwam ik als 17-jarige op nummer 13 van de kieslijst bij Doe mee! en kreeg ik 50 voorkeurstemmen. Dat had ik helemaal niet gedacht. Zo ben ik als ambassadeur voor de jongeren als burgerraadslid in de gemeenteraad van Molenlanden terecht gekomen.”

En hoe bevalt dat?

“De politiek in is voor mij een uitdaging, vooral als burgerraadslid. Ik ga naar de fractie overleggen en kom ook op de raadsvergaderingen. Wel balen, dat dit nu allemaal digitaal is, want dat spreekt me minder aan. Ik mis ook écht de groepssfeer. De open fractie overleggen van Doe mee! vind ik leuk en interessant. Inwoners kunnen dan ook hun mening geven over de onderwerpen van de raadsvergaderingen.

Als je nu denkt, dat ik als burgerraadslid er een beetje voor spek en bonen bijzit, dan heb je het helemaal mis. Ik hoor en leer veel. De fractie betrekt mij bij veel onderwerpen. En ik kom in beeld als het onderwerp over jongeren gaat. Dat is mijn rol en zo kan ik ook advies geven. Ik vind het hartstikke leuk, dat ik zo de kans krijg om mijn mening te geven en in het politieke spel mee te doen.”

Zijn er ook politieke raakvlakken met je opleiding?

“Op de Middelbare school zijn we met de klas een keer naar Pro Demos in Den Haag geweest. Daar hebben we in een Tweede Kamer sessie gedebatteerd over een aantal onderwerpen. Daar merkte ik, dat ik mijn eigen mening in het debat goed kon ondersteunen met argumenten. Dat debatteren vind ik leuk. Tegenstanders met een andere mening moeten met goede argumenten komen om mij van het tegendeel te overtuigen. Ik hou van dat tegenspel en de interactie met mensen. Mega leerzaam. Toch kun je mij met de goede argumenten ook overtuigen hoor.”

Facility Management, wat houdt dat precies in?

“4-jarig HBO en ik zit in het 3e jaar. Vanaf februari ga ik stagelopen. Daar heb ik veel zin in, maar ik zoek nog een passende stageplek. Dus als je iets weet, dan hoor het graag.

Facility Management is een brede opleiding in de dienstverlening. Ik krijg bedrijfskunde, economie, huisvesting, communicatie en dienstverlening. Als ik het diploma heb dan kan ik als leidinggevende of adviseur zorgen dat de dienstverlening en de voorzieningen die daarbij horen op rolletjes lopen.

Dat houdt in, dat de ruimtes waar de werkzaamheden bij een onderneming, instelling of evenement aantrekkelijk zijn om te wonen of te werken. Een superleuke studie en mijn resultaten zijn goed. Ik heb meer dan voldoende motivatie voor de opleiding.”

Wie ben jij als mens?

“Ik ben leergierig en prestatiegericht. Ik leg de lat voor mezelf hoog. Voor een studiepunt is een 5,5 voldoende, maar ik ga voor het hoogst haalbare cijfer. Dat betekent wel, dat ik de lat ook voor anderen ook hoog leg. Met groepsopdrachten gunnen ze mij de meestal de leiding, Dat houdt wel in, dat ik er slecht tegen kan als iemand er met de pet naar gooit. Dat laat ik die iemand dan ook wel merken. Ik weet, dat dat mijn valkuil is, terwijl ik helemaal niet bazig over wil komen. Ik ben verbaal sterk en direct. Ik ga graag de discussie aan, neem het initiatief en laat mijn mening horen. Ik wil een leider zijn maar ik ben beslist geen baasjes-speler. Zo heb ik op school een voortrekkersrol in 2 schoolcommissies. Stilzitten is niet mijn ding. Ik zoek de uitdaging op of ik daag jou uit.”

Als je jezelf in trefwoorden mag omschrijven, welke zijn dat dan?

“Energiek, sociaal, ambitieus, duizendpoot, uitdagend, strijdbaar, geen half werk, inlevend en vriendelijk. Deze woorden passen denk ik wel bij mij.”

Wat is er voor jou veranderd door Corona?

“Ik mis de bijeenkomsten op school en de sociale contacten met studiegenoten. Alles gaat nu online. Het studeren werkt efficiënt en ik bespaar de reistijd. Maar jeetje, ik mis die samenwerking.”

Vertel eens iets over Young4Waard?

“Daar ben ik ook bij betrokken. Young4waard is een platform voor jongeren in de gemeente Molenlanden. Ik ben er trots op dat we het met jongeren voor elkaar hebben gekregen om dit op te zetten. Ik vind het belangrijk, dat jongeren actief betrokken worden bij de onderwerpen, die belangrijk voor ze zijn. Dat kan gaan over wonen, werken of evenementen. Ik beheer bij Young4Waard de financiën en doe de communicatie en het overleg met gemeente.”

En dan werk je nog bij 2 bedrijven?

“Daar heb ik tijd voor gekregen, omdat ik nu thuis online studeer. Dat is wel saai en ik zoek de groepsdynamiek. Ik wilde ook mijn extra vrije tijd zinvol invullen. Restaurant Piazza Della Vita zit in hetzelfde gebouw als waar ik woon. Ik werk daar nu in de bediening.”

En tenslotte die zaterdag. Hoe ziet de jouwe eruit?

“Dan werk ik als gastvrouw bij de KIA-garage in Waddinxveen. Via een kennis kreeg ik de vraag om daar te komen werken. Ook daar leer ik van. Ik werk met plezier en ik kan zo ook werkervaring opdoen voor mijn studie. In de praktijk is alles toch anders. Als gastvrouw mag ik ervoor zorgen, dat de klanten goed ontvangen worden. Ook hier ga ik voor het hoogst haalbare. ”

Doe mee! kleurt mee met de regenboogvlag op maandag 12 oktober

Dankzij een initiatief van @Doe mee en @CDA Molenlanden is er in de gemeenteraad een motie aangenomen, die uitgewerkt wordt om inwoners van Molenlanden met LHBTI met begrip en respect te benaderen. Het eerste moment is op maandag 12 oktober, want dan gaat de vlag in de top bij de gemeentekantoren @gemeente Molenlanden.

Alle fractieleden van Doe mee! hijsen dan ook de vlag. Raadslid Wilma de Moel: “De vlag is het signaal, dat we aandacht vragen voor LHBTI. Een mooie start van bewustwording. Stel, dat ook jouw buurman LHBTI-er is. Hoe krijgt hij dan van jou begrip en respect voor wie hij is? Wat mij betreft zou dat vanzelfsprekend moeten. In de Alblasserwaard leven we toch in een omgeving, waar dat….hoe zeg ik dat nu netjes….moet beklijven en dan is dit initiatief dus écht nodig.

Het hijsen van de vlag slaat ook een brug naar de week van respect in november. Dan gaat @gemeente Molenlanden het gesprek met inwoners aan over begrip, respect en hulp rondom LHBTI.”

Ga naar de bovenkant