Bijdrage van Mariska Asmus, burgerraadslid Doe mee!, tijdens de raadsvergadering van 30 juni jl betreffende de jaarrekening, zomernota en kadernota 2023-2026.

 

Voorzitter,

Er liggen vanavond 3 documenten voor die hoofdzakelijk financieel van aard zijn.

Allereerst de jaarrekening.
Ik wil beginnen met het college te complimenteren voor de kwaliteit, leesbaarheid en transparantie van de jaarrekening.

Dan financieel inhoudelijk.
Er is een behoorlijk financieel resultaat van ruim 6.7 miljoen. Dit is bijna 6 miljoen voordeliger dan gerapporteerd bij de eindejaarsnota. Hoewel het positief is als  er geld overblijft, was het fijn geweest als dat eerder bekend was geweest. Door het college wordt een voorstel gedaan voor saldo bestemming van dit resultaat. Hier kan Doe-mee! in meegaan. Er wordt voorgesteld het resterende bedrag  zijnde 5.5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Ik kom daar later op terug.

(…)

En dan nu het technische deel over de vermogenspositie.

Ik zal dit onderbouwen:

  1. De solvabiliteitsratio is 64% van het balanstotaal. Volgens de VNG zou dit altijd boven de 20 % moeten zitten. Vergelijkbare gemeenten, hebben dit percentage op 30% gesteld. Molenlanden wilde dit percentage op 62%  hebben en inmiddels is dit al 64%.
  2. Het weerstandsvermogen heeft te maken met de risico’s die je kan inschatten en wegen. De meeste gemeenten hebben een weerstandsratio van 1.5. Tot 2.2 wordt beschouwd als uitstekend. De weerstandsratio van Molenlanden is 5.9! Drie keer meer dus dan wat als uitstekend wordt beschouwd!

Ook de zomernota is weer prima leesbaar. We hebben een positief resultaat van ruim 4 ton dat we gaan toevoegen aan het begrotingsaldo van 813.000.

Tot slot de kadernota.

De kadernota is beleidsarm. Zoals is opgenomen moeten de ambities van het nieuwe college nog verwerkt worden. Dat betekent dat de begroting niet alleen een financiële vertaling van de kadernota zal zijn, maar dat er ook nieuwe zaken zullen worden opgenomen.

In de kadernota zijn de resultaten van de meicirculaire verwerkt en de herverdeling van de algemene uitkering. Zoals u kunt lezen in de kadernota betekent dit dat er financiële voordelen zijn voor:

2023:   van 4,9 miljoen

2024:   van 7,4 miljoen

2025:   van 9,3 miljoen

2026:   van 3,1 miljoen

Omdat het college nog geen duidelijkheid heeft voor de jaren na 2026, en ik hoor dat er momenteel hard over onderhandeld wordt tussen VNG en Den Haag, wordt voorgesteld om van het positieve resultaat van 2024 en 2025 een deel in de reserve te storten. Het college refereert daarbij ook aan eerdere genomen besluiten m.b.t. accommodatiebeleid en het IHP waarbij over de financiën nog door de raad moeten worden besloten.

Voorzitter, collega’s, u heeft het kunnen horen: Molenlanden is een rijke gemeente, en dat is een fijn gevoel. Risico’s kunnen we makkelijk opvangen en investeringen hoeven niet allemaal via de kapitaallasten en exploitatie te worden opgevangen. We hoeven het geld niet over de balk te gooien. Maar….als we de risico’s goed kunnen opvangen, investeringen kunnen doen, is het dan nodig dat we steeds de reserves blijven spekken. Het geld is immers niet van de gemeente, maar van de gemeenschap.