Na 18 maanden al sprake van mooie oogst!

 

De Algemene Beschouwingen, waarin de verschillende politieke partijen hun belangrijkste constateringen, ideeën en doelstellingen formuleren (waarna het College van B&W deze wel of niet meenemen in de begroting in november), waren dit politieke seizoen laat in het jaar en net voor de zomervakantie. Wellicht heeft niet iedereen het meegekregen. Maar de Algemene Beschouwingen zijn te belangrijk om zomaar te laten passeren. Daarom bij deze de tekst van Joke van der Graaf en Berend Buddingh’. De inhoud is helder: het College is goed bezig, we gaan niet bezuinigen op verenigingen en er valt geld te halen in regio.   

 

“In deze bijzondere tijd van Corona is het makkelijker om terug te kijken dan een voorspelling te doen van de toekomst. De tijd waarin we nu leven is ondanks alle versoepelingen van de laatste tijd nog steeds ongewis en trekt een zware wissel op onze samenleving en portemonnee.

Het mag gezegd worden dat Molenlanden zich tijdens de crisissituatie heeft laten zien waar ze groot in is! Een ongekende kracht van Samen Doen werd zichtbaar in alle dorpen en stad. Naast de angst en verdriet met elkaar de schouders eronder, dat vinden wij eigenlijk heel gewoon in Molenlanden! Maar is dat wel zo gewoon?? Ja, dat is ons DNA en daar zijn wij Trots op!

De gemeente Molenlanden is nu anderhalf jaar  onderweg. Een boeiende periode met een nieuwe gemeenteraad met veel nieuwe gezichten, een college met nieuwe wethouders en een organisatie met oude bekenden, maar ook veel nieuwe medewerkers, waarbij voor iedereen geldt: een nieuwe manier werken. En sinds een half jaar heeft onze gemeente ook een nieuwe burgemeester. Molenlanden bevindt zich dan ook in een transitiefase naar een nieuwe, moderne, slagvaardige en daadkrachtige gemeente. Een gemeente die er is voor de inwoners. Geen instituut op zich, los van de samenleving, maar een dienstverlenende organisatie voor haar burgers. Dat is waar wij lagere overheden voor zijn. Dienstbaar aan de samenleving. Dat is zoals Doe mee! het ziet.

De samenvoeging van twee verschillende organisaties vraagt nog verdere cultuurafstemming, dat is een dynamisch proces wat tijd en aandacht vraagt en dan is het logisch dat niet alle mijlpalen al gerealiseerd zijn. Maar toch na een periode van inwerken, wennen en positie bepalen, kunnen we na 18 maanden al spreken van een mooie oogst!

Ruimtelijke ordening

Veel achterstallig onderhoud is gedaan, met name op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. 283 omgevingsvergunningen zijn er afgegeven in 2019, meer dan 1 per werkdag. Voor het jaar 2020 worden er 285 woningen opgeleverd. In Giessenburg, Langerak, Streefkerk, Hoornaar en Nieuw-Lekkerland wordt volop gebouwd. De Groene Wei, al 20 jaar bekend als wozoco Giessenburg, is eindelijk los getrokken.

Vorige week hebben wij met zijn allen de Regionale Energie Strategie omarmd. Harmonisatie van ambtelijke organisaties is niet eenvoudig, maar verloopt voortvarender dan wij misschien allemaal een jaar geleden wel dachten. In het sociaal domein zijn dan eindelijk stappen gezet naar eigen regie en focus op meer preventie. Het mag duidelijk zijn dat we op dit dossier nog niet klaar zijn, daar ligt een klus als het gaat om kostenbesparing.

Kinderdijk

Dan Kinderdijk. Wij zijn trots op de grote stappen die we zetten in het dossier. Wel vragen we in het bijzonder empathie van de wethouder voor alle Molenbewoners en inwoners van het dorp Kinderdijk, het gaat tenslotte om hun leefgebied wat Doe mee! zeer aan het hart ligt. Maar petje af voor die stappen die al gezet zijn en nog komen.

Glasvezel

En laten we tot slot een verrassend onderwerp noemen: Doe mee! is blij met de opstelling van het college inzake glasvezel in voormalig Molenwaard. Want laat duidelijk zijn, zonder de inzet van de vrijwilligers en de stichting was er geen glasvezel gekomen. Maar zonder de opstelling van de wethouder hadden we ons als gemeente een financieel debacle op de nek gehaald. Soms is nee zeggen het beste antwoord.

Dualisme

Doe mee! kijkt dan ook met gepaste trots terug op deze periode waarin we met elkaar, oppositie en coalitie, op dualistische wijze al veel bereikt hebben. En ja, dat dualisme is soms wennen. Bij de start van deze periode in januari 2019 zeiden wij het al: wij geloven in de kracht van coalitie versus oppositie. Van wrijving komt glans. Wij geloven in het debat. Het is zeker geen zwakte, maar juist een kracht van het college om open te staan voor ideeën en suggesties ook van niet-coalitiepartijen en deze mee te nemen of te verwerken in voorstellen. Dat wil niet zeggen dat voorstellen dan half af zijn of niet geschikt voor bespreking, maar het zegt alles over het serieus nemen van alle partijen in de raad.  Misschien is het een suggestie dat het college dat explicieter aangeeft. Doe mee! sluit niemand uit, bij inclusieve politiek neem je alle partijen serieus. Wij hopen dan ook dat we elkaar op deze manier blijven versterken in datgene waar wij met elkaar voorstaan: Molenlanden doorontwikkelen tot een moderne plattelandsgemeente, in verbinding met inwoners en ondernemers, actiegericht  en handen uit de mouwen. Kortom met pit!

Maar de missie van Doe mee! gaat verder. Doe mee! is opgericht om de lokale democratie weer terug te brengen bij de mensen, zeggenschap en invloed daar leggen waar het hoort. Het samenlevingsprogramma is daar een eerste proeve van. Koers en ambities voor deze raadsperiode staan opgetekend in een gezamenlijk document. De dorps- en stadskaarten getuigen van deze ambitie, maar een kritische noot is wel hier gepast. Kaarten zijn geen mijlpalen, maar voor Doe mee! zijn ze momenteel te veel uit de aandacht. College, toon meer ambitie hierin, leg ze op tafel, wees daadkrachtig in je uitvoering en geef vertrouwen aan de mensen. U heeft nog anderhalf jaar, het is de hoogste tijd!

Financiën

En dan nu de financiën. Ook daar kijken wij positief en met optimisme naar. En Doe mee! baalt van de communicatie rondom deze kadernota. De wethouder doet hier zichzelf, het college en Molenlanden tekort. Molenlanden moet 1,5 miljoen bezuinigen. Forget it! Molenlanden moet in 2023 en 2024 nog respectievelijk 7 en 8 ton vinden. Maar de suggestie is alweer gewekt: we bevinden ons in financieel zwaar weer, die hele herindeling is een financieel fiasco, Giessenlanden mag de gaten dichten van Molenwaard, de burgers zullen wel weer moeten bloeden, er kan hier nooit wat, dure gemeentehuizen kunnen ze bouwen, maar verder één groot gat in de portemonnee. Terwijl het gewoon niet waar is. En u doet u zelf wederom tekort door te stellen dat het positieve resultaat in hoofdzaak door de meicirculaire en de algemene uitkering komt. U heeft als college en organisatie meer dan 2 miljoen structureel weten om te buigen. Onder de motorkap zoals u dat noemt. Chapeau! Oogst dit. Daardoor is onze positie nu, met dank aan de meicirculaire, juist positief. En stap uit dat zure bezuinigingsframe. Want zeker, we gaan hier niet potverteren, we gaan hier geen Sinterklaas spelen, maar we kunnen veel meer dan we denken. We gaan dus investeren, investeren in de samenleving, investeren in de mensen. Investeren in de dorpen van Molenlanden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan! Laat je niet gek maken Molenlanden. Binnen anderhalf jaar staan we er uitstekend voor!

Vertrouwen

Het moge duidelijk zijn Doe mee! gaat niet mee in de treurnis en Doe mee! gaat uit van vertrouwen. En Doe mee! wil dan ook dat u extra gaat investeren in de dorpen en de stad, in de dorpsraden en Klankbordgroepen. In geld en in vertrouwen. Wat Doe mee! betreft verhogen we de gemeentelijke bijdragen aan de dorpsraden en Klankbordgroepen met 50%. En tegelijkertijd geven we vertrouwen. Laat de controle, het ambtelijke nalopen en dubbelchecken van ieder bonnetje, vallen en geef de regie aan de raden zelf, met een eenmalige verantwoording achteraf.

 

5 ton voor verenigingen

Verder wil Doe mee! dat er extra geld komt voor de zogenaamde vrijwilligersorganisaties: de sportverenigingen, speeltuinverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen etc. De smeerolie van de samenleving. Het bindmiddel in een dorp- of stad. We spenderen daar als gemeente 0,37% van onze begroting aan. Minder dan 1% voor een druppel smeerolie met een maximaal effect. College, u bent bezig om te kijken of en hoe u tot harmonisatie kunt komen. Wat Doe mee! betreft reserveert u 0,5 % voor de subsidies in deze categorie. 5 ton in euro’s, in plaats van 370.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd

Maar Doe mee! sluit niet de ogen voor de werkelijkheid. En natuurlijk zien wij in deze onzekere tijden, wel degelijk risico’s. Daarom verzoeken wij het college tempo te maken wat betreft het onderzoek naar de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. De verbonden partijen. Ondoorzichtig, ondemocratisch, zelden dienstbaar, veelal naar binnengekeerde instituten waarbij de burger uit het oog verloren is, kortom: kom met voorstellen tot bezuinigen of uitstappen. En reken uit wat het kost. Om te beginnen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Rupsje Nooitgenoeg in een blackbox. Er kan altijd geld bij, je weet nooit wat je krijgt. College, daar ligt de oplossing van uw noden in 2023 en 2024. Wij roepen het college op om de bijdrage in voor de DGJ in 2022 terug te draaien met 5% en vervolgens met 2% jaarlijks. Daarbij willen wij volgend jaar bij de kadernota kunnen lezen wat het kost om uit de GR DGJ te stappen en wat het financieel oplevert. Want Doe mee! is ervan overtuigd dat we als volwassen gemeente meer kunnen betekenen dan de DGJ ons nu biedt. Molenlanden pak nu door! De tijd van grenzeloos werken, typisch voorbeeld van mistig bestuurlijk netwerken waarin het belang van de inwoners vergeten is, past niet meer in deze tijd. De tijd van nutteloos werken laten wij de GR-en, het wordt tijd om te werken voor je inwoners! Dienstbaar en met ballen. Dus genoeg geklaagd over het verlengd bestuur, we stappen eruit, as soon as possible.

Doe mee! kijkt met groot vertrouwen naar de begroting 2021 en verder. Er ligt een stevige basis, een goed fundament. Daar kun je op verder bouwen. Dat heeft u in anderhalf jaar tijd neergelegd. Onze complimenten daarvoor. Ook onze complimenten voor de ambtelijke organisatie. Ook u heeft een majeure prestatie geleverd. Het is uw werk, u heeft er zelf voor gekozen, maar u heeft het buitengewoon goed gedaan. Ook in de lastige afgelopen maanden, waarin u in de #stayhome economie een voorbeeldfunctie vervulde. Tot de dag van vandaag. Toch hopen we dat u straks behalve thuis ook hier in Hoornaar een goede en duurzame werkplek heeft. Want Doe mee! investeert niet alleen in de inwoners en in de samenleving, wij investeren met plezier in de dienstverleners van de samenleving. De afgelopen maanden gingen we samen door de crisis, de komende jaren gaan we samen voor een nog beter Molenlanden. Doe mee!

Joke van de Graaf & Berend Buddingh’

7 juli 2020