Behoud zwemfunctie Slingelandse Plassen

Zwemmen in de Slingelandse plassen wordt de komende jaren een zeldzaamheid als het aan de colleges van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden ligt. In het beheers- en onderhoudsplan dat onlangs aan de bewoners werd gepresenteerd, verdwijnt de zwemfunctie vrijwel geheel. Belangrijkste argument daarvoor is de aanwezigheid van blauwalg, die zich volgens beide colleges maar moeilijk laat bestrijden.

Voor de nieuwe lokale partij DoeMee!Molenlanden is dit onaanvaardbaar. Voor de inwoners van onze dorpen, zeker voor gezinnen met kleine kinderen die nog niet in de boezem kunnen zwemmen, vormen de plassen een welkome plek om tijdens warme zomerdagen afkoeling te zoeken. Het getuigt van weinig ambitie en creativiteit als de gemeente niet bereid is om te zoeken naar oplossingen voor de aanwezigheid van blauwalg.

Eric Spaans: “Volgens experts die wij hebben gesproken zijn er nog meer dan genoeg oplossingen denkbaar om blauwalg effectief en duurzaam te bestrijden. Zo kunnen de plassen relatief eenvoudig worden doorgespoeld met water uit de Smoutjesvliet. Maar ook andere oplossingen zijn denkbaar.”

Hij ziet een patroon: “De houding van de colleges past in een treurige geschiedenis als het gaat om de toekomst van de Slingelandse plassen. Alleen onder stevige druk van ons in de gemeenteraad gingen de colleges afgelopen winter schoorvoetend en met grote tegenzin akkoord met het aankopen van de Slingelandse plassen. En ondanks nadrukkelijke toezeggingen daartoe worden belangrijke partijen in regio zoals de Vogelwacht en de stichting de Hâneker niet betrokken bij het beheer en onderhoud van het gebied.”

Ook de inwoners van Goudriaan voelen zich nauwelijks betrokken bij het gebied, ook hier ondanks nadrukkelijke toezeggingen daartoe. De onlangs georganiseerde informatieavond werd door de aanwezigen als zeer teleurstellend ervaren.

Spaans: “Wij maken hier ernstig bezwaar tegen. De onwil die vorig jaar zichtbaar was bij het aankopen van het gebied vertaalt zich nu in luiheid en onwil om creatief, samen met alle betrokken partijen, de toekomst van het gebied in te vullen. Kennelijk weegt voor de gemeente het belang om met zo min mogelijk inspanningen deze klus te klaren zwaarder dan het belang van haar inwoners.“

De fracties van Gemeentebelangen en de PvdA, die onder de noemer DoeMee! Molenlanden op 21 november aanstaande aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, zullen hieronder op 31 oktober aanstaande vragen stellen aan beide colleges.

Kieskompas – onderbouwing

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners via Kieskompas kijken welke partij het beste bij hen past. Omdat niet alle onderbouwing voor de stellingen in ons verkiezingsprogramma is te vinden publiceren we hierbij een aantal korte blogs waarin we ons standpunt toelichten.

Stelling 1 Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten – Neutraal

Het armoedebeleid in onze gemeente is al ruimhartig, meer geld is dan niet de oplossing. De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting vergt een integrale aanpak want er is vaak meer dan een enkele reden dat iemand – soms tijdelijk, soms langdurig – de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Zo kunnen schulden, onverwacht baanverlies, verandering in het gezin of gezondheid een rol spelen.

Gemeenten hebben de regiefunctie bij de aanpak van armoede. Zij staan het dichts bij de mensen, hebben zicht op werkgelegenheid en sociale mogelijkheden. Door zaken meer lokaal te organiseren en lokaal op te pakken kunnen we mensen veel beter helpen.

Stelling 2 De gemeente moet meer geld uitgeven aan schuldhulpverlening – Mee Eens

Schulden zijn voor veel mensen vaak een probleem om mee te doen in de samenleving. Mensen met problematische schulden moeten daarom ruimhartig worden toegelaten in schuldhulpverleningstrajecten. Het is belangrijk dat de deur van deskundige schuldhulpverlening wijd open staat voor een persoonlijk gesprek. De drempel moet laag en toegankelijk zijn anders haken vele op voorhand af. Daarnaast zijn instrumenten als Schuldhulpmaatjes zijn van grote waarde. Als vrijwilligers bieden zij hulp bij het op orde stellen van financiële zaken.

Stelling 5 Meer bedrijven mogen zich vestigen in buitengebied, ook al gaat dat ten koste van groen – Niet mee eens

Wij vinden dat er in Molenlanden voldoende bedrijventerreinen moeten zijn voor lokaal ondernemerschap. Echter, we zien ook dat er op dit moment nog leegstand is en ruimte op huidige bedrijventerreinen. Daarom vinden wij dat eerst die mogelijkheden nog benut moeten worden voordat er nieuwe bedrijventerreinen bij moeten komen.

Stelling 6 Agrarische bedrijven in het buitengebied mogen uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van groen – Niet mee eens

Dijken, weilanden, sloten, rivieren en pittoreske dorpjes zijn kenmerkend voor onze gemeente. Voor veel inwoners een belangrijk onderdeel van het woongenot. En letterlijk de bron van veel mooie agrarische producten. En daar mogen we trots op zijn, want geen enkele agrarische sector in de wereld heeft zo weinig impact op het milieu als in Nederland. Maar dat vraagt wel voortdurende inspanningen om het zo te houden. Daarom mogen agrarische bedrijven uitbreiden, maar niet ten koste van de natuur.

Stelling 9 In Molenlanden moeten meer koopwoningen worden gebouwd, in plaats van sociale huurwoningen – Mee eens

Bouwen en wonen dient hoog op de agenda te staan de komende 4 jaar in Molenlanden. Wij van Doe mee! Molenlanden vinden dat de colleges hier de afgelopen jaren veel te weinig aan hebben gedaan. In Giessenlanden is er volop geïnvesteerd in voorzieningen (lees dorpshuizen) maar men vergat daarbij dat die voorzieningen gebouwd worden voor de inwoners. Die moeten dus wel de mogelijkheid hebben om hier te kunnen wonen.
Daarom vindt Doe mee! Molenlanden dat er een veel actiever woningbeleid ontwikkeld dient te worden waarbij er ingespeeld wordt op de behoefte b.v. seniorenwoningen! Maar ook inspelen op de behoefte die er met name is bij de jongeren, die op zoek zijn naar goedkope betaalbare woningen.

Stelling 11 Voor milieumaatregelen mag een belastingverhoging plaatsvinden – Helemaal mee eens

We staan voor een enorme opgave om onze levenstijl zo te veranderen dat we duurzamer en beter met de wereld omgaan. We merken de gevolgen van de klimaatverandering bijna iedere dag. Het wordt steeds warmer, het regent onregelmatiger en harder, etc… Willen we ook in Molenlanden droge voeten houden zullen we hier met elkaar keihard aan moeten worden. Als gemeente willen we hier een stimulerende en faciliterende rol in spelen. Maar gezien de opgave kan het nodig zijn om hardere maatregelen, zoals een belastingverhoging, te treffen.

Stelling 17 Het rijksbudget voor WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) mag niet voor andere typen zorg gebruikt worden – Mee eens

We ontvangen vanuit het Rijk geld voor de uitvoering van de WMO. Wij vinden dat dit geld besteed moet worden aan goede zorg voor onze inwoners en niet aan de uitvoering van andere zorgtaken. Het Rijk moet gewoon voldoende budget aan gemeenten geven voor de uitvoering van al haar zorgtaken.

Stelling 19 De gemeente moet extra geld uittrekken voor het open houden van voorzieningen in kleine dorpen, ook al is er daardoor minder geld voor de grotere dorpen – Neutraal

Leefbaarheid van de dorpen en stad in Molenlanden kost nu eenmaal geld, zo vinden wij het belangrijk dat scholen open blijven en het verenigingsleven wordt ondersteund. Hierbij is elke plaats even belangrijk en hoeven de kleintjes geen plaats te maken voor de groten. De inwoners bepalen de behoeftes voor de voorzieningen en Doe mee! roept hen ook op om creatief om te gaan met de middelen. Leefbaarheid hoeft de gemeente namelijk niet persé meer geld te kosten.

Stelling 21 De gemeente moet strenger optreden tegen keten zonder vergunning waar jongeren alcohol drinken – Niet mee eens

Het is juist fijn, dat er plekken zijn waar de jongeren bij elkaar komen en plezier kunnen hebben. De keten staan meestal op plekken waar geen overlast is voor omwonenden en optreden zorgt ervoor, dat de jongeren naar andere plekken zoeken en de straat op gaan. Doe mee! vindt het gebruik van alcohol een kwestie van gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid van de jongeren zelf en de ouders. Er is een grens en daar moeten jongeren zeker op aangesproken worden, maar laten we de generatie van de toekomst niet gaan betuttelen.

Stelling 22 In Molenlanden moet jeugdhulp door lokale organisaties worden uitgevoerd, ook als dat duurder is – Neutraal

De kwaliteit van de zorg staat voorop. Jeugdhulp moet altijd als het enigszins mogelijk is dicht bij huis uitgevoerd worden door lokale organisaties. Bij specialistische hulp is dit niet mogelijk en moet extern zorg ingekocht worden.

Stelling 24 De regels voor de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) moeten versoepeld worden, zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken – Niet mee eens

Iedereen die in aanmerking komt voor WMO zorg kan dit nu betrekken conform de huidige regels. Versoepeling van de regels zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken is dus niet nodig.

Stelling 27 Fietsers moeten altijd voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer – Niet mee eens

Veel van onze inwoners werken buiten de gemeentegrenzen. Bereikbaarheid met de auto van onze dorpen en stad zijn daarom erg belangrijk. Om fietsers de ruimte te geven kan er daarom beter geïnvesteerd worden in betere fietsvoorzieningen in onze gemeente.

Stelling 28 In de dorpen moeten meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar groen – Mee eens

Parkeerproblematiek is een groot probleem in veel van onze dorpen, omdat veel woonwijken niet berekend zijn op het huidige autobezit. Voor veel inwoners is dit een grote ergernis. Waar mogelijk moet dus gezocht worden naar meer parkeerplaatsen. Wij zijn dan wel voorstander om op andere plaatsen te investeren in meer of beter openbaar groen.

Doe mee! blijft fit gedurende de verkiezingscampagne!

Voor de tweede keer in 2018 alle kernen van de toekomstige gemeente Molenlanden bezoeken, betekent dat het campagneteam topfit moet blijven. Om topfit te blijven start het Doe mee! team aanstaande zaterdag de campagnedag om 9.15 uur in de sportzaal bij PhysioFit in Hoornaar. Jeroen Blokhuis belooft ze een pittige training op ieders niveau te geven: “Na dat uurtje sporten kunnen jullie met dubbele energie de dorpen Giessenburg, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk in.”

In het voorjaar heeft Doe mee! Molenlanden een kennismakingstoer gemaakt langs de 19 dorpen én 1 stad van Molenlanden. Om te horen wat de inwoners zelf belangrijk vinden voor het leven, wonen en werken.
Deze verkiezingscampagne komt DoeMee! terug om te presenteren wat er daarover in het verkiezingsprogramma terecht gekomen is. Met voor elke kern een eigen agenda, want het behoud van de eigen identiteit staat voor alle inwoners hoog in het vaandel.

De afgelopen twee zaterdagen kon je het team van Doe mee! Molenlanden al tegenkomen in Nieuw-Lekkerland, Arkel, Oud-Alblas, Hoornaar en Streefkerk. Komende zaterdag worden de dorpen Giessenburg, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk bezocht.

Wil je meedoen met het uurtje spinning van Doe mee! Meld je aan per email info@doemeemolenlanden.nl of met een PBtje op Facebook.

Waarom Frans Hakkesteeg ook mee doet!

Ik ben Frans Hakkesteeg en woon al vele jaren in Brandwijk. Ik ben mee gaan doen aan DOE MEE, omdat deze politieke beweging de problemen die spelen in de kernen lokaal, dus met de inwoners wil bespreken om zo tot de beste oplossing te komen. Dit vraagt zeker ook meedoen en betrokkenheid van de inwoners. Vanuit mijn werk, het vinden van een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is mee kunnen doen altijd een drijfveer voor mijn handelen.

Meedoen vragen we ook aan de jeugd van Brandwijk en Molenaarsgraaf, zodat ze aan kunnen geven welke soorten woningen ze het liefst gebouwd zien worden, zodat ze in hun kern kunnen blijven wonen als ze dat willen. Als de jeugd kan blijven wonen in onze kernen in betaalbare woningen houden we de kernen gezond.

Waarom ook Carla Fenijn mee doet!

Ik doe mee omdat ik ga voor een sociaal Molenlanden!! Een Molenlanden waarin iedereen mee kan doen. Een Molenlanden waarin ouderen, gehandicapten en mensen met een beperking de weg weten te vinden naar een sociale kaart met daarin alle mogelijkheden voor ondersteuning.

Een Molenlanden met een Sociaal Domein waarin mensen zo dicht mogelijk bij huis geholpen kunnen worden. Een Molenlanden waar inwoners die moeite hebben om hun financien op orde te houden geholpen worden. Een Molenlanden waarin inwoners met schulden zo snel mogelijk geholpen kunnen worden om weer orde te scheppen in hun problemen. Een Molenlanden met AVRES dichtbij op locatie in de servicepunten.

Arco Bikker wethouderskandidaat voor DoeMee! Molenlanden

Arco Bikker is de wethouders kandidaat voor DoeMee! Molenlanden. Met de voordracht van Arco kiest DoeMee! voor een ervaren kandidaat die niet kan wachten om aan de slag te gaan.

De 44-jarige inwoner van Groot-Ammers is zelfstandig ondernemer. Hij is eigenaar van een schoonmaakbedrijf en van Rontrex aluminium klimmaterieel. Arco is een bekend gezicht in de lokale politiek. Al sinds 2006 is hij actief als raadslid. Ook was Arco tijdens de laatste fase van de Gemeente Liesveld een periode wethouder. Arco Bikker: “Ik wil ontzettend graag aan de slag voor alle inwoners van Molenlanden. Samen werken aan lokale oplossingen. Niet te veel praten maar vooral aanpakken!”

Duo-lijsttrekker Berend Buddingh: “Het mag wat ons betreft best wat vlotter en voortvarender. De afgelopen jaren is er veel gepraat maar gaat het vaak heel langzaam. In Arco zien wij de geschikte persoon om met daadkracht aan de slag te gaan en echt resultaten te boeken!”

Volgend jaar ook een regenboogvlag op gemeentehuis van Molenlanden!

Een aantal jaren geleden is 11 oktober uitgeroepen tot nationale coming out dag. Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelt. Bijna de helft van de gemeenten in Nederland hijsen deze dag de regenboogvlag op het gemeentehuis. Als het aan DoeMee! Molenlanden ligt zal de regenboogvlag op 11 oktober 2019 ook op het gemeentehuis in Molenlanden gehesen worden.

Joke Stravers: “Wij wonen in een regio waar soms best nog conservatieve denkbeelden heersen. Daarom is het des te belangrijker dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en de regenboogvlag hijsen op 11 oktober. Hiermee geven we als gemeente een belangrijk signaal naar onze inwoners: iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen!”

Initiatiefvoorstel
In de nieuwe gemeente Molenlanden zal DoeMee! hiervoor volgend jaar een initiatiefvoorstel indienen. Op deze manier kan op 11 oktober 2019 de regenboogvlag gehesen worden. Wij roepen alle politieke partijen in Molenlanden op dit mooie initiatief te steunen.

Waarom Curt Roth ook mee doet!

Op plek 5 van onze kandidatenlijst staat Curt Roth, de één na hoogste nieuwkomer van onze lijst. In deze blog vertelt Curt over zijn motivatie om voor DoeMee! aan de slag te gaan.

Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat lokale uitdagingen ook samen worden opgelost, we doen het met elkaar.

Ik heb in Arkel een aantal jaar in de Dorpsraad gezeten, en daar zie je dat je samen met anderen echt een verschil kunt maken voor je dorp, in die lijn ligt ook mijn stap naar de lokale politiek. Vooral het lokale karakter spreekt me aan bij Doe Mee, en het gevoel dat we met zijn alle het verschil kunnen maken. Dus mensen betrekken bij planvorming en de uitwerking daarvan ook met elkaar kunnen meemaken.

Met zijn alle kunnen we er voor zorgen dat onze toch al mooie dorpen nog mooier worden, met behoud van al die dingen die daar bij horen, zoals een zwembad, bibliotheek, vertier voor kinderen zodat ze ook plek hebben om buiten te spelen of bijvoorbeeld in een soos een feestje kunnen organiseren.

Waarom Krijn Berkouwer ook mee doet!

DoeMee! Molenlanden heeft een ontzettend diverse kandidatenlijst. Op plek 17 staat Krijn Berkouwer uit Nieuw-Lekkerland. Krijn heeft als ereburger zijn sporen in Nieuw-Lekkerland meer dan verdiend. In deze blog geeft Krijn aan waarom hij kandidaat is voor DoeMee en krijgt u een gratis stemadvies!

Ik, Krijn Berkouwer, wil U graag duidelijk maken waarom ik op DOE MEE ga stemmen.
Ik heb 22 jaar als raadslid van Nieuw Lekkerland mijn best gedaan voor alle inwoners van ons dorp.
Nu ben ik voor Doe MEE omdat ik vind dat een ieder ook in Nieuw-Lekkerland op zijn manier moet kunnen werken, sporten en recreëren zonder veel bemoeienissen.

Bijvoorbeeld:
1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat betekent dat de voorzieningen voor de jeugd met bijvoorbeeld sport en recreatie gestimuleerd moeten worden. In het jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland is al twee maal ingebroken en zal een alarm niet overbodig zijn.
2. Voor de ouderen en mensen met een beperking en eenzaamheid is hulp en zorg waar we ons hard voor moeten maken. Dus oud worden zonder zorgen.
3. Betaalbare woningen zodat jonge mensen ook in aanmerking komen voor huisvesting, hetzij door
huur of koop.
4. De hondenbelasting afschaffen en een paar mooie uitrenplaatsen maken waar honden naar hartenlust los kunnen spelen. Dat hebben ze door de hondenbelasting al lang betaald.
5. Verenigingen zoals sport, zang, muziek en cultuur moeten daar waar nodig steun en medewerking van de gemeente krijgen.
6. Ik woon op de hoek Middelweg Klipperstraat / Planetenlaan en vindt dat daar en elders in de gemeente onveilige situaties ontstaan door onder andere te hard rijden.
7. Wees zuinig op onze natuur.

Kortom, ik vind dus dat elke Lekkerlander die het beste met ons dorp voor heeft op DOE MEE moet stemmen. Heeft u suggesties, spreek mij of de mensen die op de lijst van DOE MEE staan er ook op aan. Zij luisteren graag naar u. Is dat iets te veel gevraagd ga dan in elk geval wel stemmen!

Ga naar de bovenkant